Söka till gymnasiet

Här hittar du allt du behöver vet om att söka till Holavedsgymnasiet! Har du ändå något du undrar över, kontakta då din studie- och yrkesvägledare.

Ansökan och Antagning

- Ansökningsperiod från 7 januari till 7 februari 2020. Inloggningsuppgifter kommer från din SYV på grundskolan. Du ansöker på webben senast 7 februari 2020. En justeringsperiod ligger senare under våren från 14-30 april. Din ansökan kan öppnas för en justering via din SYV på grundskolan.Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare i början av januari. Om du inte har möjlighet att söka via internet kan du få ansökningsblanketter av din studie- och yrkesvägledare.

Så här söker du till gymnasietPDF

- Antagningen strävar hela tiden mot förstahandsvalet vilket betyder att om du tas in på ditt förstahandsval, stryks de efterföljande valen automatiskt. Du får i de flesta fall ett preliminärt antagningsbesked i mitten av april som grundar sig på höstterminsbetyget i år 9. Den slutliga antagningen i juni grundar sig alltid på slutbetyget i grundskolan, det vill säga vårterminsbetyget i år 9. Du får då ett slutligt antagningsbesked hemskickat i månadsskiftet juni/juli. Du kan också hitta både det preliminära och det definitiva antagningsbeskedet på internet.


APL - Arbetsplatsförlagt lärande

På samtliga yrkesförberedande program kommer arbetsplatsförlagt lärande (APL) att vara en viktig del av din utbildning. För yrkesprogrammen är kravet att du ska genomföra minst 15 veckors APL . APL innebär att du läser vissa moment av karaktären ute på en arbetsplats.


Behörighet till gymnasieskolan

För att vara behörig att söka till ett yrkesprogram måste du ha betyget godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik plus fem andra ämnen från grundskolan. För att vara behörig att söka till ett högskoleförberedande program måste du ha betyget godkänt i minst 12 ämnen från grundskolan . De 12 godkända ämnena måste, förutom svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, innefatta:

– biologi, fysik och kemi för antagning till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet

– samhällskunskap, historia, religion och geografi för antagning till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

För estetiska programmet krävs inga specifika ämnen utöver svenska, engelska och matematik, men antagningsprov kan användas.


Betygssystemet

På gymnasiet kommer du att få kursbetyg. Du läser en eller flera kurser kopplade till ett ämne och för varje kurs du läser får du ett nytt kursbetyg som kompletterar tidigare betyg i det ämnet. Från hösten 2011 infördes en ny betygsskala inom gymnasieskolan. Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. Den nya betygsskalan är tänkt att ge bättre förutsättningar för tydligare information och en rättvisare och mer nyanserad bedömning.


Gymnasieexamen

Från och med hösten 2011 finns två olika examina på gymnasieskolan. En fullständig utbildning i den nya gymnasieskolan ger dig en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Du ska ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.


Gymnasiegemensamma ämnen

I den nya gymnasieskolan finns åtta gymnasiegemensamma ämnen. De gymnasiegemensamma ämnena är:

• svenska/svenska som andraspråk
• engelska
• matematik
• idrott och hälsa
• historia
• samhällskunskap
• religionskunskap
• naturkunskap

Omfattningen av kurserna du kommer att läsa inom de gymnasiegemensamma ämnena varierar mellan programmen. På yrkesprogrammen läser du generellt sett färre kurser inom dessa ämnen än på de högskoleförberedande programmen.


De högskoleförberedande programmen

De fem högskoleförberedande programmen på Holavedsgymnasiet är:

• Ekonomiprogrammet, EK
• Estetiska programmet, ES
• Naturvetenskapsprogrammet, NA
• Samhällsvetenskapsprogrammet, SA
• Teknikprogrammet, TE


Yrkesprogram

De tio yrkesprogrammen på Holavedsgymnasiet är:

• Barn- och fritidsprogrammet, BF
• Bygg- och anläggningsprogrammet, BA
• El- och energiprogrammet, EE
• Fordons- och transportprogrammet, FT
• Handels- och administrationsprogrammet, HA
• Hantverksprogrammet, HV
• Industritekniska programmet, IN
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL
• VVS- och fastighetsprogrammet, VF
• Vård- och omsorgsprogrammet, VO


Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg förutsättningar, om du måste bosätta dig på studieorten. Din hemkommun handlägger och beslutar om rätt till inackorderingstillägg. Ansökningsblanketter Studerar du på en friskola ansöker du om inackorderingstillägg hos CSN


Individuell studieplan

Varje elev inom gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Den ska fungera som en hjälp för att planera sin gymnasieutbildning. Den individuella studieplanen sätter upp mål för dina studier och är en sammanställning av de ämnen och kurser som du kommer studera och byggs upp genom de olika val som du gör under gymnasietiden. Den består av gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser, inriktningskurser, fördjupningskurser, de individuella valen och gymnasiearbetet. Den individuella studieplanen upprättar du tillsammans med mentor/ klassföreståndare och i vissa fall även med din studie- och yrkesvägledare.


Introduktionsprogram

Om du är obehörig när du slutar årskurs 9 finns det möjlighet för dig studera på ett introduktionsprogram. Det finns fyra olika introduktionsprogram: nämligen programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

- Programinriktat val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram.

- Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

- Individuellt alternativ förbereder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till elever som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

- Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. Kontakta SYV för mer information.


Karaktärsämnen

Varje program får sin karaktär genom sina karaktärsämnen. Kurserna inom karaktärsämnena hittar du bland de programgemensamma kurser, inriktningskurserna och fördjupningskurserna. Du kan också använda det individuella valet till att läsa fler kurser inom karaktären.


Lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där du genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram och är ett alternativ för alla yrkesprogram. Lärlingsutbildning har samma behörighetsregler och examensmål som motsvarande skolförlagt program. Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och kan börja första, andra eller tredje läsåret. Lärlingsutbildning finns inte på alla skolor, så var noga med att kontrollera vilka skolor som erbjuder denna typ av utbildning.


Riksidrottsgymnasium

Till riksidrottsgymnasier kan du söka var du än bor. Söker du ett riksidrottsgymnasium är det ditt specialidrottsförbund som avgör om ansökan beviljas, efter att ha tittat på dina idrottsmeriter. Tänk på att sista ansökningsdag till riksidrottsgymnasium oftast är 1 november, men kontakta ditt specialidrottsförbund angående sista ansökningsdag.


Nationell idrottsutbildning (NIU)

Tranås beviljar ansökningar till NIU där man blivit antagen generellt och man blir antagen i första hand. Undantaget NIU Bandy som erbjuds på hemmaplan. Tranås har särskilt avtal med Vetlanda (Njudungsgymnasiet) bandy och Jönköping (Sandagymnasiet) Badminton, fotboll, friidrott, fäktning, golf, handboll, innebandy, ishockey, konståkning, orientering och simsport samt samverkan inom Östergötland. I övrigt prövas ansökan. Inga LIU-varianter behandlas utan anses som fritt sök där man blir antagen i andra hand.


Samverkansavtal

Fritt sök inom samverkan innebär att du har rätt att söka gymnasieutbildning fritt och bli antagen på samma villkor som den egna kommunens elever. Samma regler gäller för övriga kommuner om hemkommunen/samverkan saknar gymnasieprogrammet och (i vissa fall) inriktningen.

Fritt sök utanför samverkan så kallat frisök i hela landet. Det innebär att du har rätt att söka gymnasieutbildning var som helst i landet, men kommer endast bli antagen i mån av plats. Observera att du inte kan få inackorderingsbidrag om du utnyttjar möjligheten med frisök utanför samverkan.

Är du folkbokförd i Tranås gäller samverkan med Eksjö, Nässjö och hela Östergötland. Det gäller också om du skulle sakna betyg i något av ämnena matematik eller engelska så kallat Programinriktad val (IMV). Samverkan gäller inte för Yrkesintroduktion (IMY), Individuellt alternativ (IMA) eller Språkintroduktion (IMS).


Språk

På gymnasieskolan finns många möjligheter att läsa språk. I vissa program är språk obligatoriskt och ingår i karaktären, på andra program väljer du till språk som individuellt val. Var därför noga med att kolla vad som gäller för det program som du tänker studera på. Du har rätt att läsa spanska, tyska eller franska som nybörjarspråk på gymnasiet. - Engelska och Moderna språk Alla kursplaner i Engelska och Moderna språk, för grundskola såväl som för gymnasieskola, är utformade i sammanlagt 7 steg om vardera 100 poäng. De olika kurserna bygger på varandra. Har du exempelvis läst steg 2 på grundskolan så fortsätter du med steg 3 på gymnasiet. På gymnasiet kan du läsa engelska steg 5, 6, och 7. - Modersmål Ämnet vänder sig till elever som har sitt modersmål som ett levande umgängesspråk. Modersmål kan läsas som ersättning för undervisning i moderna språk (annat språk än svenska eller engelska), som utökad kurs eller som individuellt val.


Studiebidrag

Till och med det år du fyller 20 år. Det är för närvarande 1250 kr per månad och kräver ingen ansökan. Det kommer automatiskt när du är inskriven vid gymnasieskolan och betalas ut för fyra månader under höstterminen och sex månader under vårterminen om du studerat på heltid. Studiebidraget ersätter barnbidraget. Du får barnbidrag t o m det kvartal du fyller 16 år och studiebidrag fr o m kvartalet efter det att du fyller 16 år. Ett inkomstprövat bidrag som kan utgå om familjens inkomster understiger en viss nivå, för närvarande 125 000 kr per år.


Vägledning

Att välja innebär att fatta ett beslut. Det är inte alltid så lätt. För att kunna fatta ett beslut behöver du först och främst:

 • Kunskap om dig själv
 • Kunskap om alternativen

Du behöver också sätta dig in i vilka konsekvenser de olika alternativen får för dig och koppla samman dina egna önskemål med alternativens utbyte och krav. Detta i sin tur kan hjälpa dig att själv styra och påverka dina val och fatta dina egna beslut. Du kan behöva tala med en studie- och yrkesvägledare, som kan hjälpa dig att strukturera upp och bena ut olika alternativ som passar dina önskemål och behov.

Ett bra sätt att öka sin kunskap om alternativen kan vara att ta reda på vad olika yrken egentligen innebär.

Vad gör egentligen en läkare?
Vad gör en hortonom?
Vad betyder account manager?
Vad innebär det att arbeta som arkeolog?

Dessa frågor och många fler kan du få svar på genom Skolverkets egen hemsida med info om alla program och länkar till yrken samt Arbetsförmedlingen(Länk: yrken/studier)

Kontakta gärna våra Studie- och yrkesvägledare om du undrar över något mer.

Kontakt

Inger Johansson
Studie- och yrkesvägledare för

 • Administration, handel och varuhantering
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård-och omsorgsprogrammet


inger.johansson@tranas.se
0140-68 504


Britt-MarieRolf
Studie- och yrkesvägledare för

 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Fordon- och transportprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Introduktionsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

britt-marie.rolf@tranas.se
Tel 0140-685 12


Christina Hallström
Studie- och yrkesvägledare för

 • Individuella programmet inom gymnasiesärskolan


christina.hallstrom@tranas.se
0140-685 20


Blanketter